Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym uprawnieniach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AT Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-714) al. Niepodległości 27, NIP 7781405510, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000150047 adres e-mail: rodo@atcapital.pl, tel. +48 61 855 12 35, fax +48 61 855 73 53

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe albowiem jest to konieczne do wykonania zawartej z Panią/ Panem umowy o świadczenie naszych usług a także do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem tej umowy (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit f RODO), którym jest:
- prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych usług,
- ewentualne ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe również w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, w tym w szczególności podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w celu i zakresie wynikającym z treści tej zgody.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, informatyczne, reklamowe, marketingowe, audytorskie, doradcze, prawne, transportowe, kurierskie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie naszych usług, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a nadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez nas obowiązków podatkowych.

5. W związku z przetwarzaniem przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym do uzyskania kopii),

b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- danie nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych- do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy zawartej z taką osobą,
- przetwarzanie odbywa się z sposób zautomatyzowany,

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
- dane są przetwarzane na podstawie opartej na art. 6 ust.1 f tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas na Pani/Pana rzecz usługi.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

BACK TO TOP